Algemene voorwaarden KWO Membership

Algemene voorwaarden KWO Community Membership

DEFINITIES
KWO: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carp Media B.V., statutair gevestigd in de Gemeente Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56289413;
U, Member: De natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met KWO in het kader van de door KWO geleverde dienst, zijnde het KWO Community Membership;
Membership: Het digitale KWO Community Membership van de website van KWO ‘www.kwo.nl’, hetgeen de dienst omvat welke wordt geleverd door KWO aan Member;
Voorwaarden: Onderhavig document, welke de algemene voorwaarden van KWO behelst.

ALGEMEEN
1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerten, overeenkomsten en/of opdrachten met betrekking tot – doch niet hiertoe uitsluitend beperkt – het leveren van het Membership in de ruimste zin van het woord;
1.2. Andersluidende afspraken dan hetgeen in deze Voorwaarden vervat, maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk – waaronder tevens digitaal dient te worden verstaan – zijn overeengekomen;
1.3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen bij de vernietiging van een bepaling in goed overleg een vervangende bepaling overeenkomen in de geest van de vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling;
1.4. Aanvullingen of wijzigingen op de Voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze Overeenkomst worden eerst na schriftelijke uitdrukkelijke bevestiging door KWO bindend. Algemene (inkoop)voorwaarden van Member gelden uitdrukkelijk niet en een verwijzing door Member naar een zodanig document treft geen doel;
1.5. Indien KWO kiest om in een bepaald geval een in deze Voorwaarden vervatte recht niet uit te oefenen of een bepaalde verplichting van Member niet afdwingt, houdt dit niet in dat KWO beperkt wordt in dit recht of Member van de plicht wordt ontheven;
1.6. Alle door KWO gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en overige overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.
1.7. Indien je minderjarig bent dien je toestemming te hebben van je ouders/verzorgers om het KWO Membership af te sluiten.

MEMBERSHIP
2.1. Members zijn lid van de Karper Community van KWO. Members hebben toegang tot speciale content op een afgesloten digitale omgeving op www.kwo.nl en kunnen (periodiek wijzigende) voordelen bij KWO en specifiek geselecteerde partners ontvangen;
2.2. KWO kan nimmer de voordelen, voorwaarden en hoedanigheid van de voordelen die door haar partners wordt geboden garanderen en kan daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld;
2.3. Members hebben in hun account op KWO een eigen digitale KWO Memberpas. Deze is persoonsgebonden en derhalve enkel geldig voor de Member op wiens naam het Membership staat;
2.4. De pas is niet overdraagbaar en mag niet gedupliceerd, verkocht, verhuurd, verpand of anderszins aan derden ter beschikking gesteld worden. Partners mogen bij twijfel om legitimatie vragen en/of weigeren de korting toe te passen. KWO is hier niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor;
2.5. Member zal zich te allen tijde te goeder trouw gedragen indien zij uitlatingen doet op het platform van www.kwo.nl en zal zich onthouden van onnodig grievende uitingen jegens KWO, andere Members, partners of derden in algemene zin;
2.6. KWO heeft het recht om materiaal welke Members delen – bijvoorbeeld via het forum – te modereren;
2.7. KWO heeft het recht om uw Membership te beëindigen indien u – naar het oordeel van KWO – deze misbruikt, bijvoorbeeld – doch niet gelimiteerd tot – door hetgeen bepaald in 2.1. t/m 2.5 bij herhaling of met voldoende ernst te overtreden. Vervolgens heeft KWO het recht uw gegevens op te nemen op een zogenaamde ‘zwarte lijst’ en in de toekomst te weigeren voor een KWO Membership.
2.8. KWO heeft het recht om u te benaderen via e-mail ter promotie van de KWO Community, speciale acties en events, KWO Merchandise (www.kwoshop.nl) en haar carpboard forum. Onder iedere nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid tot afmelden/uitschrijven.
2.9. KWO heeft het recht de prijs van het Membership (alle varianten) te wijzigen en zal haar Members ten minste 14 dagen voor de prijswijziging per e-mail hierover informeren.
2.10. KWO kan u via e-mail benaderen over administratieve verwerkingen en/of marktonderzoek onder KWO Community Members.
2.11. De accounthouder van het KWO Membership kan op maximaal drie apparaten tegelijk ingelogd zijn. Een webbrowser wordt ook geteld als apparaat.
2.12. KWO biedt haar Members de mogelijkheid een membership op de engelstalige video community cypography.co.uk af te sluiten bovenop het KWO Membership. Daarvoor gelden de volgende regels;
– een cypography membership kan alleen actief zijn als er een actief KWO Membership is.
– de regels uit deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het KWO Membership zijn eveneens van toepassing op het cypography membership.
– KWO is niet aansprakelijk voor eventuele downtime/minder aanbod van cypography.
– met dit Membership heb je toegang tot alle video’s en de membervoordelen van cypography. Je bent uitgesloten van winacties en/of premium membershipopties en/of aanbiedingen. die cypography voor haar eigen leden mogelijk maakt.
– de betaling van dit cypography membership zal na activatie voor de looptijd van de gekoppelde periode van je KWO Membership worden afgeschreven. Na de eerste periode zal je periodieke afschrijving worden verhoogd met de vergoeding voor het cypography membership.
– het is mogelijk om het cypography membership op te zeggen los van het KWO Membership. Dit gebeurt in je profiel of via onze klantenservice.

DUUR, OPZEGGING EN DE DIGITALE LEDENPAS
3.1. Middels het registratieproces op de website kan de Member bepalen of een maand- of een jaar-membership bij KWO wordt afgenomen. Het maand Membership is maandelijks opzegbaar tegen de dag dat het Membership weer verlengd wordt met een maand, met inachtneming van hetgeen bepaald in 3.2;
3.2. Tussen het moment van opzeggen (moment wordt bepaald door ontvangst van e-mail door de mailserver van KWO) en het moment van verlengen dienen ten minste 14 werkdagen te zitten. Indien deze periode korter is, is KWO gerechtigd – doch nimmer verplicht – de opzegging te verwerken tegen de verlengingsdatum de maand erna;
3.3. Jaarlijkse Memberships zijn na het eerste jaar maandelijks opzegbaar tegen de laatste dag van de maandelijkse periode. Indien men gedurende het jaar opzegt (na het eerste jaar) wordt het resterende deel in beginsel binnen 15 werkdagen – doch in ieder geval binnen een maand – teruggestort op de rekening/betaalmethode waarmee in eerste instantie het Membership mee is betaald. Indien dat middel niet geschikt is voor terugbetaling, dient Member KWO een alternatieve uitbetalingsmethode te bieden. KWO kan nimmer in verzuim raken indien zo’n alternatief niet door Member geboden wordt;
3.4. Zowel maandelijkse als jaarlijkse Memberships worden automatisch verlengd voor een gelijke periode, met inachtneming van hetgeen in dit artikel bepaald;
3.5. Als u uw Membership wilt opzeggen kan dat op de volgende manier:
Per e-mail: Stuur een e-mail naar memberships@karperwereld.nl met daarin uw e-mailadres, voor- en achternaam en gebruikersnaam voor de KWO Community;
3.6. De opzegging wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst verwerkt. U ontvangt van ons een e-mail met daarin de bevestiging dat wij de opzegging hebben ontvangen. Daarin staat ook de verwerkingsdatum van de opzegging;
3.7. De wijze van betaling van het Membership wordt gekozen als er online een Membership wordt afgenomen. Het Membership dient vooruit (jaar of maand) betaald te worden;
3.8. Indien een automatische incasso mislukt, gestorneerd of geweigerd wordt heeft KWO het recht eventuele administratieve kosten en incasso kosten door te rekenen aan de Member, e.e.a. binnen de kader van artikel 6:96 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek en de staffel zoals vastgelegd in het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.
3.9. In het geval u verzuimt in het voldoen van één, meerdere of een gedeelte van uw betalingsverplichting(en), bent u KWO rente verschuldigd ten hoogte van de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerderd met 3 procentpunten op jaarbasis;
3.10. Indien u er voor kiest om het Membership te betalen middels automatische incasso – d.m.v. SEPA, creditcard, Paypal of Bancontact MrCash -, machtigt u KWO – eventueel via de door haar gebruikte Payment Service Provider (PSPer) om (doorlopende) incasso’s uit te voeren uit hoofde van uw betalingsverplichting in het kader van het Membership.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN TOEGANGSRECHTEN
4.1. KWO is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – verstrekte informatie, video’s, artikelen, opinies, documentatie, programmatuur, documentatie, bescheiden, plannen, instructies e.d., tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
4.2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan KWO voorbehouden. De bescheiden mogen zonder schriftelijke toestemming van KWO niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven;
4.3. Content mag door – of in opdracht van of samenwerking met – Member niet openbaar worden gemaakt, geherpubliceerd, verhuurd, verkocht of anderszins gedeeld of vermenigvuldigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KWO. De auteurs- en copy- en publicatierechten zijn eigendom van KWO en/of haar partners;
4.4. Het is Member tevens niet toegestaan toegangsgegevens tot de digitale omgeving van KWO behorende bij het Membership aan derden te verstrekken. Deze gegevens zijn persoonsgebonden en dienen alleen door de Member te worden gebruikt;
4.5. Op overtreding/schending van deze bepalingen onder 4.1. – 4.4. m.b.t. onder meer de auteurs-, reproductie-, exploitatie en kopieerrechten staat een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, per dag dat deze voortduurt, met een maximum van € 150.000,-, onverminderd het recht van KWO om directe, indirecte schade en (buiten)gerechtelijke kosten te verhalen.

AANSPRAKELIJKHEID
5.1. KWO en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade afkomstig uit publicaties en/of voordelen uit het Membership. KWO is niet aansprakelijk voor de voordelen – of (tijdelijke) niet beschikbaarheid daarvan – die door partners worden geboden aan Members. KWO en partners behouden zich het recht voor om deze voordelen/aanbiedingen te wijzigen, weigeren of aan te passen naar eigen inzicht;
5.2. KWO is niet aansprakelijk voor eventuele downtime of onbereikbaarheid van de website en/of App alsook eventuele bugs of fouten in de werking van de website en/of App;
5.3. KWO kan nimmer een wanprestatie of verzuim worden verweten indien deze voortkomt uit een situatie van overmacht, waaronder – naast hetgeen geaccepteerd in het maatschappelijk verkeer – ook de onbereikbaarheid van de website in het kader van een technische storing dient te worden verstaan, mits deze niet langer dan 7 dagen voortduurt, welke termijn in gaat vanaf het moment dat KWO daarvan redelijkerwijs op de hoogte kon zijn;
5.4. KWO kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van KWO, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
5.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van KWO, haar directie en/of haar leidinggevend personeel;
5.6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van KWO – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de prijs van het jaarbedrag;
5.7. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is KWO nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door KWO gesloten verzekering.

HERROEPINGSRECHT
6.1. Als u een KWO Membership hebt afgesloten kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht binnen 14 dagen na aanschaf van het Membership. Stuur hiervoor een e-mail naar memberships@karperwereld.nl onder vermelding van het onderwerp “Herroepingsrecht” en uw Membership-gebruikersnaam. Terugbetaling vindt plaats binnen 30 dagen nadat de ontbinding correct is verwerkt.

KLACHTEN & CONTACT
7.1. Mocht u een klacht hebben over uw KWO Community Membership kunt u contact met KWO opnemen. Wij zullen uw klacht binnen 14 werkdagen beantwoorden;
7.2. Indien u vragen heeft over uw KWO Membership kunt u contact opnemen met de klantenservice van KWO via het e-mail adres memberships@karperwereld.nl.

JURIDISCH
8.1. Op de tussen KWO en de Member gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht;
8.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter met inachtneming van hetgeen bepaald in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of de relevante EG-verordeningen, zij het dat KWO de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar KWO is gevestigd, tenzij een zodanige forumkeuze door een dwingendrechtelijke bepaling wordt uitgesloten.
8.3. In het kader van win-acties kan KWO tijdens trekkingen je naam/e-mail adres laten zien in live uitzendingen omdat je een prijs hebt gewonnen. Je verklaart hier geen bezwaren op te hebben vanuit privacy oogpunt.

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met de klantenservice van KWO via het e-mail adres memberships@karperwereld.nl.